Mecarun – España y Portugal

CATEGORIEËN

MEESTE GEZIEN

Veilig Betalen

RAPIDITEIT

Bij aflevering van uw bestelling

KLANTENDIENST

U kunt ons raadplegen:
643 826 2070 - 642 062 401

BEVEILIGDE BETALING

Veilige betaling, gegarandeerde bescherming van uw aankoop

FABRIQUE EN FRANCE

Mecarun producten zijn ontworpen om:

Verbetering van de verbranding in benzine- en dieselvoertuigen

Reinig de motor, de injectoren, de EGR-klep en het roetfilter.

Meer informatie, tips en praktische gids op de website www.mecarun.es

Aanbod vande dag

Datablad C99 Diesel

Veiligheidsinformatieblad voor product: C 99 D Laatst gewijzigd: 10/10/2012
Veiligheidsinformatieblad
EEG 88/379 DM 28/01/92 Herzien volgens REACH artikel 31 STANDAARD 1907/2006
Bedrijfsgegevens Telefoon : +335 45 69 21 21
Telex : +335 45 69 38 89
Hi-Tec International
59 rue de l’Egalité
16160 GOND PONTOUVRE – FRANKRIJK
Gegevensblad materiaalveiligheid : C 99 D Datum laatste wijziging : 10/07/2012
1 – Identificatie van de stof of het mengsel van de vennootschap/onderneming
1 – Handelsbenaming: C 99 D
2 – Leverancier: Eigenaar en distributeur van het merk.
3 – Type gebruik (voor meer informatie, gelieve de gebruiksaanwijzing van het formulier te raadplegen alvorens het product te gebruiken).
Vloeibaar reinigingsmiddel tegen verontreiniging voor de behandeling van metalen en organische materialen.4 – Andere gegevens: – Gehalte aan actieve bestanddelen:%.
2 – Identificatie van het gevaar
1 – Belangrijkste gevaren: Schadelijk bij inslikken.
Irriterend voor de ogen en de huid.R22 – Schadelijk bij opname door de mond.
R36/38 – Irriterend voor de ogen en de huid.
S26 – Bij aanraking met de ogen onmiddellijk uitspoelen en een oogarts raadplegen.
S37 – Draag geschikte handschoenen.
S24 – Aanraking met de huid vermijden.
S60 – Product en verpakking afvoeren als gevaarlijk afval.
S62 – S46 Bij inslikken niet het braken opwekken: onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
S2 – Buiten bereik van kinderen bewaren.
2 – Specifieke gevaren:
3 – Belangrijkste symptomen:
3 – Samenstelling/informatie over de ingrediënten
1 – Chemische naam:
– Mengsel:
– CAS-nr. bestanddeel : 100-52-7 BENZOIC ALDEHYDE <= 10%, N, R22
2 – Gevaarlijke bestanddelen:
3 – Onzuiverheden (die een gevaar inhouden):
4 – Andere informatie:
Er wordt een verkoopbeperking opgelegd in geval van andere beweringen dan die in dit MSDS.
4 – Eerste Hulp
In het algemeen, bij twijfel of als de symptomen aanhouden, altijd een arts raadplegen.
Geef NOOIT iets via de mond aan een bewusteloos persoon.
Bij contact met de ogen: Onmiddellijk met overvloedig water spoelen. Verwijder contactlenzen uit de ogen, indien aanwezig.
Spoel de ogen met veel water gedurende ten minste 10 minuten, houd de oogleden wijd open, en raadpleeg daarna een oogarts.
In geval van inslikken : niet door de mond slikken.
In geval van inname, indien de hoeveelheid klein is (niet meer dan een zeer kleine slok), de mond spoelen met water en actieve kool toedienen en een arts raadplegen.
Veiligheidsinformatieblad voor product : C 99 D Datum van laatste wijziging : 10/10/2012
Blijf in een rustpositie. Niet laten braken.
Raadpleeg een arts of 112 en laat het etiket zien.
In geval van accidentele inname, een arts bellen om te beslissen of de patiënt in het ziekenhuis moet worden gecontroleerd en verder behandeld. Laat zo nodig het etiket zien.
Na huidcontact: Onmiddellijk met veel water wassen.
In geval van aanhoudende huidirritatie, een arts raadplegen.
5 – Brandbestrijdingsmaatregelen
1 – Blusmiddelen:
– Aanbevolen: Schuim,
Bluspoeder
– Gecontra-indiceerd: Waterstraal, water.
2 – Specifieke gevaren: Een brand veroorzaakt gewoonlijk een dikke zwarte rook. Blootstelling aan
Ontbindingsproduct kan gevaren voor de gezondheid veroorzaken.
Adem de dampen niet in.
In geval van brand kunnen worden gevormd: koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2).
3 – Bijzondere interventiemethoden: Gebruik een ademhalingstoestel dat onafhankelijk is van de omgevingslucht.
4 – Bescherming van de tussenkomende personen: Adem geen ontploffingsgassen en brandgassen in.
Koel bedreigde containers af door ze met water te besproeien.
6 – Maatregelen bij accidenteel vrijkomen.
1 – Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.
2 – Voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu: Niet in de riolering of de natuur lozen.
3 – Schoonmaakmethoden: Gemorste vloeistof absorberen met een inert absorptiemiddel. Verzamelen en in een geschikte, goed geëtiketteerde container doen voor verwijdering.
Verwijder verzameld materiaal in overeenstemming met de voorschriften.
Reinig bij voorkeur met afwasmiddel, vermijd het gebruik van oplosmiddelen.
7 – Hantering en opslag
1 – Handling:
– Technische maatregelen: de voorschriften voor opslagruimten zijn van toepassing op werkplaatsen waar met de stof wordt gewerkt – Voorzichtig: Handen wassen na elk gebruik.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in gesloten ruimten.
– Advies voor gebruik: Cf. technisch informatieblad.
2 – Opslag:
– Technische maatregelen: De vloer van de ruimte moet ondoordringbaar zijn en een opvangreservoir vormen, zodat de vloeistof zo nodig niet kan wegvloeien. E +
– Opslagcondities: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren, inclusief dieren.

Beschermen tegen grote hitte en direct zonlicht. Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Houd de verpakking goed gesloten.
– Onverenigbare materialen:
– Verpakkingsmateriaal: Altijd bewaren in een verpakking van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.
8 – Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming
1 – Technische maatregel: Geen gegevens beschikbaar.
Dit document is gebaseerd op de lijsten die ten tijde van de opstelling van kracht waren.
2 – Controleparameter: Neem de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van chemicaliën in acht. Verontreinigde of natte kleding onmiddellijk uittrekken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen die schoon en in goede staat zijn. Bewaar persoonlijke beschermingsmiddelen op een schone plaats, weg van het werk.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in gesloten ruimten.
3 – Persoonlijke beschermingsmiddelen:
– Bescherming van de ademhalingswegen: Gebruik een ademhalingstoestel als de ventilatie onvoldoende is. Gegevensblad productveiligheid: C 99 D Laatst gewijzigd: 10/10/2012
– Handbescherming: Draag geschikte beschermende handschoenen bij langdurig of herhaald contact met de huid. Draag geschikte chemisch bestendige beschermende handschoenen volgens NF EN374.
De keuze van de handschoenen moet worden afgestemd op de toepassing en de duur van het gebruik op de werkplek. Beschermende handschoenen moeten worden gekozen naar gelang van de werkplek: andere chemicaliën die kunnen worden gehanteerd, vereiste fysieke bescherming (snijden, prikken, hittebescherming), vereiste beweeglijkheid.
Aanbevolen type handschoenen: Nitrilrubber (butadieen-acrylonitril copolymeer (NBR).
PVA (polyvinyl alcohol). Ondoordringbare handschoenen die voldoen aan de NF EN374-normen.
– Bescherming van de ogen: goed gesloten veiligheidsbril.
– Bescherming van de huid en het lichaam, met uitzondering van de handen: beschermende werkkleding.
Het personeel dient werkkleding te dragen die regelmatig wordt gewassen. Na contact met het product moeten alle bevuilde delen van het lichaam worden gewassen.
9 – Fysische en chemische eigenschappen
1 – Fysieke toestand:
– Vorm: vloeibaar
– Kleur: groen.
– Geur: karakteristiek
2 – pH-waarde: niet gespecificeerd.
3 – Ontledingstemperatuur: > 200 ° C
4 – Vlampunt: > 60 ° C
5 – Zelfontbrandingstemperatuur:> 200 ° C
6 – Ontploffingseigenschappen:
7 – Dampspanning:
8 – Dampdichtheid:
9 – Dichtheid: 0,9 Kg / L
Oplosbaarheid: Onoplosbaar in water, oplosbaar in koolwaterstoffen.
11 – Verdelingscoëfficiënt n-octanol / water:
12 – stollingstemperatuur:
10 – Stabiliteit en reactiviteit.
1 – Stabiliteit: Stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden.
2 – Te vermijden omstandigheden: bij blootstelling aan hoge temperaturen kan het product gevaarlijke ontleding veroorzaken, zoals
gevaarlijke ontleding, zoals koolmonoxide en -dioxide, dampen, stikstofoxide.
Angst voor vorst.
3 – Te vermijden materialen: zuren, oxidatiemiddelen.
4 – Gevaarlijke ontledingsproducten:
11 – Toxicologische informatie
1 – Acute toxiciteit: blootstelling aan dampen van dit product boven de vastgestelde blootstellingsgrenzen kan leiden tot schadelijke gezondheidseffecten zoals irritatie van de slijmvliezen en ademhalingsstoornissen van de nieren, de lever en het centrale zenuwstelsel. Schadelijk bij inslikken.
2 – Lokale effecten:
3 – Sensibilisatie: langdurig of herhaaldelijk contact met het product kan de huid irriteren en zo niet-allergische contactdermatitis veroorzaken. Spatten in de ogen veroorzaken irritatie en omkeerbare schade.
4 – Chronische toxiciteit:
5 – toxiciteit op lange termijn:
6 – Specifieke effecten:
12 – Ecologische informatie
1 – Mobiliteit: vloeistof vloeistof
2 – Persistentie / afbreekbaarheid: > 77% na 28 dagen (OECD 301D).
3 – Bioaccumulatie:
4 – Ecotoxiciteit:
5 – Andere:
Geen aquatische toxiciteitsinformatie beschikbaar over het product.
13 – Overwegingen inzake verwijdering
Het passende afvalbeheer van de stof en/of de recipiënt zal worden bepaald overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2008/98/EG. Niet in riool of beek lozen.
Gegevensblad materiaalveiligheid: C 99 D Laatst gewijzigd: 10/10/2012
Afval: Het afvalbeheer wordt uitgevoerd zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder schade te berokkenen aan het milieu en vooral zonder risico’s te creëren voor water, lucht, bodem, fauna en flora. Recycleren of verwijderen in overeenstemming met de geldende wetgeving, bij voorkeur door een erkend inzamelbedrijf. De bodem of het water niet verontreinigen met afval, niet in het milieu lozen.
Verontreinigde verpakking: Verpakking volledig legen. Etiket(ten) op de verpakking bewaren. Overhandig het aan een erkende ontdoener.
Product en verpakking komen niet in het milieu of de riolering terecht.
Solliciteer bij een erkend en geautoriseerd bedrijf, zie pre-doctorale lijst.
Houd u in ieder geval aan de geldende nationale en plaatselijke voorschriften.
14 – Informatie over vervoer
1 – VN-nr. : Niet van toepassing.
2 – Per land ADR/RID en RTMDR/RTMDF: Niet van toepassing.
– Categorie grond:
– Tunnel aarde:
– Klasse Aarde:
– Code Earth:
– Groepsgrond:
– Label aarde:
– Grondidentificatie:
– Grond QL:
– Beschikbare grond:
– EQ Land:
3 – Maritiem IMDG: niet van toepassing.
– Zeeklasse:
– Sea 2nd Label :
– Zee Groep :
– Zee QL : –
– Sea EMS : –
– Zee dispo :
4 – lucht : niet bezorgd.
– Luchtklasse:
– Air 2nd Label :
– Luchtgroep :
– Luchtreiziger:
– Luchtvracht :
– Luchtnoot:
– Air EQ:
5 – Informatie:
15 – Regelgevingsinformatie
1 – Communautaire verordeningen:
R22 – Schadelijk bij opname door de mond. R36 / 38 – Irriterend voor de ogen en de huid. S26 – Bij aanraking met de ogen onmiddellijk uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S37 – Draag geschikte handschoenen. S24 – Aanraking met de huid vermijden. S60 – Gooi het product en de verpakking weg als gevaarlijk afval. S2 – Buiten bereik van kinderen bewaren.
2 – Vergunningen:
Douaneaangifte
Nomenclatuur nr. 3403.99.0090 Behandelingsvloeistof voor de behandeling van metalen.
3 – Beperkingen: niet van belang.
16 – Overige informatie
Telefonisch antigifcentrum: 91 562 04 20 – Noodgevallen: 112
Product voorbehouden voor gebruik in dieselmotoren.
N.B.: De verstrekte informatie wordt te goeder trouw gegeven, binnen de grenzen van de thans beschikbare informatie. Wij zullen, afhankelijk van nieuwe regelgeving of nieuwe technische informatie.